Pork

Pork Blood w/ Vinegar
Pork Blood w/ Vinegar
$20.31 gal./ $5.00 Tub
Pork Trim 50/50
Pork Trim 50/50
Prices Vary
Pork Teriyaki Avg. 1.5lb Packages
Pork Teriyaki Avg. 1.5lb Packages
$5.62 per lb.
Pork Spareribs 2.5lb packages
Pork Spareribs
$9.43 per bag
Pork Links 8oz. Packages
Pork Links
$2.27 per pkg.
Diced Pork 5lb Packages
Diced Pork 5lb Packages
$2.80 per lb / $14.00 per bag
Pork Chops
Pork Chops
$10.65 per bag/ $3.35 lb for 10lb case
Pork Butts
Pork Butts
Click for prices
Pork Belly with Skin
Pork Belly with Skin
$4.46 per lb CUT/ $3.31 per lb WHOLE
Pork for BBQ
Pork for BBQ
$8.80 Bag/ $63.90 Case
Hog/Pork Casing
Hog/Pork Casing
$27.00 per set
Ham Hocks
Ham Hocks
$3.42 per lb.